Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chcete-li udělat radost některému z našich svěřenců a máte-li chuť projít se po lesních pěšinách v doprovodu psího kamaráda,  přijďte k nám vyvenčit pejska.

Pokud se rozhodnete k procházce s naším čtyřnohým svěřencem, doporučujeme před návštěvou útulku zavolat  na naše číslo 321 715 220 , na kterém se dozvíte, zda zde je pejsek vhodný na venčení. Půjčujeme pouze pejsky bezproblémové, u kterých jsme nezaznamenali žádný defekt v chování. Občas se stane, že zde vhodný adept na procházku není. Abyste k nám nevážili cestu zbytečně a nebyli zklamaní, raději se telefonicky přesvědčte o momentálním stavu. Děkujeme za pochopení.

Zde jsou pravidla venčení, která z bezpečnostních důvodů stanovil právník:

Závazná pravidla pro venčení psů 

a)      K venčení jsou určeni pouze zdraví a očkovaní psi, kteří jsou umístěni v psím útulku nejméně po dobu 7 dní ( karanténa) a jejichž povaha a chování jsou zaměstnancům útulku natolik známy, že jejich zapůjčování s sebou nenese přímá rizika.

b)      O výběru psů určených k venčení rozhoduje službu konající pracovník psího útulku.

c)      Pes smí být zapůjčen pouze osobám starším 18-ti let, kterým bude vystavena zvláštní nepřenosná průkazka opatřená jejich fotografií. Zájemce o venčení psa si musí sám na své náklady pořídit fotografii a dává souhlas k tomu, aby průkazka, kterou vystaví pověřený zaměstnanec psího útulku obsahovala číslo jeho občanského průkazu, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Zároveň dává souhlas k tomu, aby osobní údaje byly vedeny ve zvláštním seznamu osob, kterým byla průkazka vystavena přímo v psím útulku.

d)      Osobní údaje držitele průkazky slouží výhradně pro evidenci psího útulku a zaměstnanci psího útulku nesmí s osobními údaji nakládat tak, aby se s nimi seznámily třetí osoby s výjimkou, kterou určuje zákon.

e)      Při převzetí psa musí být pes určený k venčení vybaven vodítkem a náhubkem. Po dobu venčení nesmí osoba, která za psa přebírá odpovědnost pouštět psa z vodítka, případně sundávat náhubek. Po ukončení venčení musí být pes vrácen včetně vodítka či náhubku zpět do psího útulku.

f)       Při převzetí psa je předávající zaměstnanec psího útulku povinen upozornit zájemce na povahu a chování psa a důrazně je poučit, jak se psem zacházet – nepouštět z vodítka, nesundávat náhubek, nekrmit apod.. Psi s problémovým chováním nejsou k venčení zapůjčováni.

g)      Doba trvání venčení psa je určena na dobu 1 hodiny, pokud nebyla předávajícím zaměstnancem sjednána doba delší.

h)      Každé jednotlivé venčení psa je předávající zaměstnanec povinen zapsat do zvláštního seznamu, obsahujícího osobní data držitele průkazky, jméno a rasu psa, datum a hodinu převzetí psa a jeho vrácení do útulku a podpis držitele průkazky, že psa převzal a předal.

ch) Venčení psů je povoleno pouze v okolí psího útulku – lesoparku Borky. Není  povoleno venčit psa v obytných lokalitách, vodit jej do domů nebo do jiných objektů a převážet dopravními prostředky.

i)        Osoba, které byl pes předán k venčení po celou dobu, kdy je jí zvíře svěřeno za ně plně odpovídá a odpovídá i za škody, které v důsledku nedodržení těchto pokynů vzniknou jak TSMK, které způsobí sobě, popř. třetím osobám.

j)        Při porušení povinností, daných těmito pravidly, ztrácí držitel průkazky oprávnění nadále psy venčit a jeho průkazka bude s okamžitou platností vyřazena z evidence.

Prohlašuji, že jsem se před vystavením průkazky, opravňující k venčení psů držených v Psím útulku v Kolíně, seznámil se závaznými pravidly venčení, budu se jimi řídit a jsem si vědom následků spojených s jejich porušením.

V Kolíně dne:                                                                        Jméno + podpis:

                                                               Jméno + podpis zaměstnance útulku: